தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை (தமிழ்நாடு)

27-11-2020 – இன்றைய தங்கம் விலை

22 K Gold.24 K Gold.
1gm : ₹ 4,589.001gm : ₹ 5,005.00
8gm : ₹ 36,712.008gm : ₹ 40,040.00
இந்த விலை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறுபடலாம்.

27-11-2020 – இன்றைய வெள்ளி விலை

1gm Silver 10gm Silver 100gm Silver 1 KG Silver
₹ 64.70 ₹ 647.00 ₹ 6470.00 ₹ 64700.00
இந்த விலை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறுபடலாம்.

உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாமே