தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை (தமிழ்நாடு)

23-12-2021 – இன்றைய தங்கம் விலை

22 K Gold.24 K Gold.
1gm : ₹ 4,536.001gm : ₹ 4,949.00
8gm : ₹ 36,288.008gm : ₹ 39,592.00
இந்த விலை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறுபடலாம்.

23-12-2021 – இன்றைய வெள்ளி விலை

1gm Silver 10gm Silver 100gm Silver 1 KG Silver
₹ 65.60 ₹ 656.00 ₹ 6560.00 ₹ 65600.00
இந்த விலை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறுபடலாம்.

உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாமே