தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை (தமிழ்நாடு)

23-03-2022 – இன்றைய தங்கம் விலை

22 K Gold.24 K Gold.
1gm : ₹ 4,829.001gm : ₹ 5,268.00
8gm : ₹ 38,632.008gm : ₹ 42,411.00
இந்த விலை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறுபடலாம்.

23-03-2022 – இன்றைய வெள்ளி விலை

1gm Silver 10gm Silver 100gm Silver 1 KG Silver
₹ 72.80 ₹ 728.00 ₹ 7280.00 ₹ 72800.00
இந்த விலை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறுபடலாம்.

உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாமே