தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை (தமிழ்நாடு)

27-06-2020 – இன்றைய தங்கம் விலை

22 K Gold.24 K Gold.
1gm : ₹ 4,640.001gm : ₹ 5,061.00
8gm : ₹ 37,120.008gm : ₹ 40,488.00
இந்த விலை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறுபடலாம்.

27-06-2020 – இன்றைய வெள்ளி விலை

1gm Silver 10gm Silver 100gm Silver 1 KG Silver
₹ 47.10 ₹ 471.00 ₹ 4710.00 ₹ 47100.00
இந்த விலை எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறுபடலாம்.

உங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாமே